Vedtægter

Vedtægter for KLG Lind Fitness (revideret og godkendt på Generalforsamlingen den 27. maj 2021)

§1 Navn, stiftelse, hjemsted og tilknytning

Foreningens navn er KLG Lind Fitness. Foreningen er stiftet 19. april 2016 og har hjemsted i
Herning Kommune. Foreningen er tilsluttet DGI og DIF samt paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning Kommune, ”Idrætsrådet i Herning Kommune”.
Endvidere er foreningen medlem af KLG Fællesforeningen efter gældende vedtægter for denne.

 

§2 Foreningens formål.

Fitnessforeningens formål er:
– at skabe mulighed for i foreningsregi at drive fitnessbaserede aktiviteter i lokalområdet
– at medvirke til fremme af folkesundheden, såvel fysisk som psykisk, gennem et varieret og kvalitativt udbud af fitness i lokalområdet, via et aktivt og forpligtende medlemskab.

 

§3 Foreningens juridiske forhold.

Foreningen har egne vedtægter og er juridisk og økonomisk selvstændig.
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer.
KLG Lind Fitness’ medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af
KLG Lind Fitness indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved KLG Fitness’ respektive formue.

 

§4 Medlemmer.

Foreningen er medlem af DIF/DGI, og efterlever konceptet for Foreningsfitness. Enhver som er fyldt 15 år, og som kan tilslutte sig og vil efterleve foreningens formål og retningsliner, kan optages som medlem, når kontingent er betalt.

Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelsesprocedure fastlægges af bestyrelsen.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens adresse.

 

§5 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent efter forfald, kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Medlemmer, der ikke overholder ovenstående retningsliner og foreningens anbefalinger kan imødese først påtale, efterfølgende advarsel og ved gentagelse eksklusion af foreningen.
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave. Ved eksklusion tilbagebetales ikke forudbetalt kontingent.

Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.

 

§6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælges på den stiftende generalforsamling som følger – 4 personer for 2 år, samt 2 personer for 1 år. Derefter gælder alle valg til bestyrelsen for 2 år.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for ét år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Der vælges på generalforsamlingen en revisor samt en suppleant for denne. Bestyrelsen udarbejder skriftligt referat af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vælger i lige år 1 repræsentant til Lind Hallernes repræsentantskab. Valget gælder for 2 år. I ulige år vælges ligeledes 1 repræsentant, der ligeledes er medlem af repræsentantskabet i en 2-årig periode. Derved udpeges i alt 2 medlemmer til Lind Hallernes repræsentantskab.

 

§7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet revideres af den valgte revisor eller dennes suppleant.

 

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Ved en af disses forfald skal enten formanden eller kassereren være tilstede samt mindst et bestyrelsesmedlem.

 

§9 Hæftelse

Foreningen hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.

 

§10 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på aktivitetsstederne, foreningens hjemmeside samt ved e-mail til alle medlemmer.

Ved force majeure, så som forsamlingsforbud eller andre helt ekstraordinære situationer, der umuliggør gennemførsel ved fysisk tilstedeværelse, kan bestyrelsen vælge at indkalde til generalforsamling som online møde.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Stemmeberettiget er alle medlemmer der har betalt kontingent på tidspunktet for afviklingen af generalforsamlingen.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fremlæggelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel som ved ordinær generalforsamling, og den skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodning.

 

§12 Æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der kan deltage i alle KLG Lind Fitness’ aktiviteter, herunder generalforsamlingen. Medlemskab for æresmedlemmer er gratis.

 

§13 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§14 Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette ene punkt er på dagsordenen. For at tage beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen af foreningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
Eventuel gæld eller formue disponeres i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Ved opløsning skal afdelingens eventuelle formue fordeles til andre organisationer m.v., der kan sidestilles med KLG Lind Fitness’ aktiviteter og formål – primært i lokalområdet.

 

§15 Bemyndigelse

I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i KLG Lind Fitness d. 19. april 2016
Revideret på generalforsamlingen den 23. marts 2017 samt 27. maj 2021

Skriv til os

21572264